Zoeken
Zoeken
Terug naar overzicht

Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Best Deal kan uw gegevens verwerken. Zij is verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wat betekent dat Best Deal de verantwoording draagt dat uw gegevens op een veilige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Deze verwerkingen zijn tevens in overeenstemming met de AVG.

Privacy Officer

Best Deal heeft een Privacy Officer. Deze ziet toe op naleving van wetgeving rondom gegevensbescherming. Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, dan kunt u de Privacy Officer als volgt bereiken: 
E: avg@bestdeal.nl  
T: 088 456 33 33

Toepassing

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die Best Deal verzamelt via Bestdeal.nl en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van, maar zonder beperking, het verzamelen van gegevens door webpagina's waar bestdeal.nl aan is gekoppeld. 
Best Deal kan het privacybeleid op elk moment aanpassen zonder aankondiging. Als Best Deal persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) gaat gebruiken die zijn verzameld op een manier die wezenlijk verschilt van wat op het moment van verzameling wordt vermeld, zal zij de betrokkene op de hoogte stellen via e-mail en/of door plaatsing van een mededeling op de site. Dit zal 30 dagen voorafgaand aan een dergelijk gebruik gebeuren, zoals vereist door de wet.

Verzamelde gegevens

Wanneer u zich registreert als gebruiker, contactformulier invult, aanmeldt voor nieuwsbrief, verzamelen wij gewoonlijk gegevens zoals, maar niet beperkt tot, uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel. Het gaat dus om de gegevens die u zelf actief indient. 
Daarnaast verzamelt bestdeal.nl automatisch gegevens als onderdeel van de standaardwerking van de website. Gegevens die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: het type browser, besturingssysteem, IP-adres en de domeinnaam waar vandaan u onze website hebt geopend of het type mobiele apparaat van waar de site wordt geopend. 
Best Deal behoudt zich het recht voor om uw IP-adres (of andere gegevens) te matchen met andere gegevens. Uiteraard enkel op wijze die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer u zich registreert als gebruiker bij bestdeal.nl, kunnen gegevens worden verzameld onder het e-mailadres van uw account.

Gebruik en openbaar maken van gegevens

Best Deal gebruikt verzamelde gegevens om onze diensten en functies te bieden, met inbegrip van werkgeversinformatie, om onze diensten en functies te meten en te verbeteren en om klantenondersteuning te bieden. Zo gebruikt bestdeal.nl vorige zoekopdracht- en browsergeschiedenis (bijvoorbeeld welke vacatures u heeft bekeken) om relevante vacatures te bepalen en te tonen.

Best Deal kan ook verzamelde gegevens gebruiken ter voorkoming van illegale of schadelijke activiteiten. Wij kunnen verschillende methoden gebruiken om abnormale activiteiten op te sporen en aan te pakken.

Alle gegevens die u deelt met bestdeal.nl, kunnen worden gedeeld met een gelieerde entiteit, enkel met het doel om de diensten en de website te verbeteren. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze overdracht en erkent u dat de verleende diensten en de werking van de website niet kunnen worden verstrekt zonder een dergelijke overdracht. Als u het hier niet mee eens bent, moet u de website bestdeal.nl niet gebruiken.

Voor sommige zaken met betrekking tot de werking van de website moeten wij samenwerken met andere bedrijven. Tijdens deze samenwerking hebben deze bedrijven mogelijk toegang tot persoonsgegevens.

Best Deal gebruikt externe service-providers die bijvoorbeeld hosting en gegevensopslag bieden op grond van de standaard algemene voorwaarden. Deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze passende veiligheidsmaatregelen toepassen voor de bescherming van gegevens binnen het systeem of hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. Wij zijn niet aansprakelijk (voor zover toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Contactgegevens

Wanneer u via bestdeal.nl persoonsgegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens mogen gebruiken zoals in dit Privacy Statement uiteengezet. Daarbij gaat u ermee akkoord dat bestdeal.nl contact met u mag opnemen. 
Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kan bestdeal.nl en zijn bedrijfsonderdelen uw contactgegevens ook gebruiken om (1) vacatures te sturen; (2) een account aan te maken en (3) indien relevant informatie over de verschillende bedrijfsonderdelen van Best Deal toe te sturen.

Aanvullend gebruik en openbaar maken van niet-persoonlijke gegevens

Naast het andere gebruik en de openbaarmaking van gegevens die uiteen zijn gezet in dit privacybeleid, kunnen wij alle gegevens, voor elk doel, gebruiken en openbaar maken, die u niet identificeren als een specifiek individu (“Niet-persoonlijke gegevens”), behalve waar we verplicht zijn om anders te doen volgens de van toepassing zijnde wetgeving. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld: IP-adressen; pixel-tags en vergelijkbare technologieën.

Beveiliging

Best Deal zet zich in om passende beveiligingsmaatregelen te gebruiken om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens onder zijn controle. Geen enkele overdrachtsmethode via internet is echter 100% veilig. E-mails, berichten die u via de webbrowser stuurt, zijn niet gecodeerd. bestdeal.nl beveelt u sterk aan om geen vertrouwelijke of gevoelige gegevens via deze middelen te communiceren. 
We streven naar het beschermen van uw gegevens, maar kunnen niet 100% de veiligheid daarvan garanderen. Houd er ook rekening mee dat bestdeal.nl cloud service-providers gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden volgens de standaardvoorwaarden die niet onderhandelbaar zijn; deze serviceproviders hebben ons of het grote publiek op de hoogte gesteld dat zij beveiligingsmaatregelen toepassen die zij passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie dat ze dergelijke maatregelen toepassen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover volledig toegestaan door de wet) voor schade als gevolg van misbruik van gegevens, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het genoemde doel. Daarnaast hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Rechten

Als betrokkene heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het gaat om de hierna genoemde rechten.

Inzage 
U heeft recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en inzage van die gegevens.

Rectificatie 
Indien u ervan op de hoogte bent, vanuit eigen beweging of na een inzageverzoek, dat uw gegevens onjuist, niet actueel of verouderd zijn, dan kunt u verzoeken tot rectificatie van deze gegevens.

Verwijdering 
U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit verzoek wordt in beginsel zonder onredelijke vertraging gehonoreerd, maar onder bepaalde omstandigheden hoeft hier niet aan te worden voldaan.

Beperking 
U kunt verzoeken om beperking van een verwerking, indien een van de volgende situaties aan de orde is:

  • U heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens niet juist zijn en de juistheid wordt gecontroleerd. De verwerking kan voor die periode beperkt worden.
  • De verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen van de gegevens.
  • De gegevens niet zijn meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor zij verzameld zijn, maar u heeft de gegevens nog nodig in het kader van een rechtsvordering.
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt beoordeeld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Wanneer de gegevensverwerking beperkt wordt, worden uw gegevens enkel nog verwerkt in het kader van toestemming, het uitvoeren van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een ander of om gewichtige reden van algemeen belang voor de Unie of een lidstaat.

Bezwaar 
U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. De verwerking wordt direct gestaakt, tenzij zwaarder wegende belangen het staken van de verwerking in de weg staan.

Overdraagbaarheid 
U hebt in een aantal gevallen het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan Best Deal hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen.

Uitzonderingen 
Best Deal kan onder beperkte omstandigheden afzien van haar informatieplicht. Dit kan bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bepaling of wanneer de informatieverstrekking onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou kosten.

Klacht 
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt of dat uw rechten anderszins worden geschonden, dan heeft u de mogelijkheid om dit te melden bij onze Privacy Officer via avg@bestdeal.nl . Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming intrekken 
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Vragen en verzoeken

Indien u vragen heeft over het Privacy Statement, of wanneer u gebruik wil maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer: 
E: avg@bestdeal.nl  
T: 088 456 33 33