Zoeken
Zoeken
Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Begrippen
Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Best Deal: Best Deal B.V., de organisatie die het gebruiksrecht Best Deal Inkoopcollectief verleent.
1.2 Best Deal Inkoopcollectief: een door Best Deal ontwikkeld systeem, waarbinnen Gebruikers met door Best Deal geselecteerde leveranciers onder gunstige, door Best Deal bedongen voorwaarden, Transacties kunnen aangaan hetzij langs elektronische weg via de Webshop, hetzij offline met gebruikmaking van het inkoophandboek ‘Inkoopwijzer’, zonder dat Best Deal partij wordt bij deze Transacties.
1.3 Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die het recht verkrijgt om gebruik te maken van het Best Deal Inkoopcollectief.
1.4 Webshop, ook Best Deal Online genoemd: de door Best Deal onderhouden website door middel waarvan het elektronisch berichten- en informatieverkeer ten aanzien van de Transacties alsmede ten aanzien van de contracten tussen Best Deal en Best Deal-leveranciers wordt gefaciliteerd, waaronder etalering van het aanbod van Best Deal-leveranciers.
1.5 Best Deal-leverancier: De leverancier waarmee Gebruiker een overeenkomst tot levering van een zaak of tot verlening van diensten sluit.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst Gebruiksrecht Best Deal Inkoopcollectief.
1.7 Transactie: overeenkomst tussen Gebruiker en een Best Deal-leverancier.

Artikel 2. Gebruik van het Best Deal Inkoopcollectief
2.1 Best Deal verstrekt Gebruiker een toegangscode per contractbeheerder. Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze toegangscodes.
2.2 De kosten van de aansluiting en het gebruik van Internet zijn voor rekening van Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist en storingvrij functioneren van zijn aansluiting op Internet.
2.3 Door gebruikmaking van het Best Deal Inkoopcollectief komt een overeenkomst tussen Gebruiker en de Best Deal-leverancier tot stand. Gebruiker en de Bestdeal-leverancier worden hierdoor dus gebonden. Gebruiker dient er daarom voor in te staan dat uitsluitend functionarissen gebruikmaken van het Best Deal Inkoopcollectief, die tot het aangaan van dergelijke overeenkomsten zijn gerechtigd. Gebruiker vrijwaart Best Deal dienaangaande.
Artikel 7. Verplichtingen Best Deal
7.1 Best Deal spant zich in om de in de Webshop weergegeven informatie zoveel mogelijk up-to-date te houden.
7.2 Best Deal spant zich in de Best Deal-leveranciers zorgvuldig te selecteren en met hen deugdelijke afspraken te maken. Best Deal garandeert niet dat het Best Deal aanbod altijd op de laagste prijs is gebaseerd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Best Deal verricht de opgedragen diensten naar beste kunnen en weten. Indien desalniettemin schade ontstaat, is Best Deal uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die te wijten is aan schuld van Best Deal of van personen die Best Deal bij de uitvoering van de diensten gebruikt. De totale door Best Deal te vergoeden schade is beperkt tot de totale vergoeding die Gebruiker in het jaar waarin de schade zich voordoet aan Best Deal verschuldigd is. Gebruiker zal alles in het werk stellen om de schade zo veel als mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Onder directe schade wordt niet verstaan gederfde winst, omzet of besparingen, gemiste kansen of goodwill, gemiste vermogensvermeerdering, die zou zijn ontstaan als de schadetoebrengende gebeurtenis zich niet zou hebben voorgedaan, vorderingen van derden (deze opsomming is niet limitatief). Best Deal is gerechtigd de schade op eigen kosten te (doen) beperken of ongedaan te maken.
8.2 Best Deal is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt als gevolg van:
a. het niet kunnen gebruiken van informatie of van onvolledigheid of onjuistheid zijn van informatie in het aanbod van Best Deal- leveranciers in de Webshop of de Inkoopwijzer;
b. onderbreking van de toegang tot de Webshop;
c. eventuele tekortkomingen van de Best Deal-leverancier in de nakoming van de overeenkomst tussen de Best Deal-leverancier en Gebruiker;
d. niet deugdelijke beveiliging van het elektronische gegevensverkeer; tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Best Deal.
8.3 Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die Best Deal lijdt als gevolg van het niet geheimhouden van de toegangscode voor de Webshop.
Artikel 3. Aanvang en duur van het gebruiksrecht
3.1 De overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door beide partijen is getekend en heeft een initiële looptijd tot en met het volgende kalenderjaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd, tenzij deze schriftelijk (aangetekend met bericht van ontvangst), met inachtneming van een termijn van drie maanden voor het einde van het kalenderjaar, wordt opgezegd.

Artikel 4. Vergoedingen
4.1 Voor het gebruik van het Best Deal Inkoopcollectief is Gebruiker een vergoeding verschuldigd, die Best Deal per kalenderjaar aan Gebruiker factureert. Facturering kan ook op elektronische wijze geschieden.
4.2 De vergoedingen worden verhoogd met de omzetbelasting, alsmede met eventuele andere belastingen en heffingen die Best Deal ingevolge een besluit van de overheid verplicht of bevoegd is in rekening te brengen.
4.3 Best Deal kan de vergoeding éénmaal per jaar wijzigen met een percentage gelijk aan het Dienstenprijsindex (DPI) voor prijsveranderingen van commerciële diensten in Nederland.
4.4 Indien Best Deal genoodzaakt is, als gevolg van bijzondere omstandigheden, een bijzondere prijsverhoging door te voeren, zal Best Deal dit uiterlijk vier maanden voor het einde van het kalenderjaar aan Gebruiker bekendmaken. Onder een bijzondere prijsverhoging wordt verstaan een procentuele verhoging van de Gebruikersvergoeding, niet zijnde de jaarlijkse prijsverhoging naar aanleiding van het relevante CBS-indexcijfer.

Artikel 5. Betaling vergoedingen
5.1 Voor de betaling van de vergoeding geldt een betalingstermijn van 15 dagen.
Artikel 9. Geheimhouding en beveiliging
9.1 Gebruiker dient de toegangscode voor de Webshop deugdelijk te beveiligen en mag deze uitsluitend door de contractbeheerder, aan wie de code is toegewezen, laten gebruiken.
9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om informatie uit de Webshop of de Inkoopwijzer te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen.
9.3 Partijen zijn gehouden om de, in het kader van de overeenkomst op elektronische wijze uit te wisselen, gegevens conform de voor de beveiliging redelijkerwijs te vergen maatregelen te beveiligen.

Artikel 10. Rechten met betrekking tot gegevens e.d.
10.1 De intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de Webshop en de Inkoopwijzer kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Best Deal of licentiegevers van Best Deal.
10.2.De rechten op alle informatie in de Webshop, zowel met betrekking tot het aanbod als tot het gebruik dat van de Webshop wordt gemaakt, komen toe aan Best Deal. Best Deal is gerechtigd informatie uit de Webshop geanonimiseerd ten behoeve van de ontwikkeling van haar bedrijfsprocessen en (nieuwe) producten aanwenden.
10.3 In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst is Best Deal gerechtigd om de adresgegevens van Gebruiker aan de Best Deal-leverancier ter beschikking te stellen. Gebruiker zal wijzigingen in deze gegevens zo spoedig mogelijk aan Best Deal melden.
10.4 Ten behoeven van het continue verbeteren van onze dienstverlening sturen wij periodiek klanttevredenheid onderzoeken uit naar bestellers hiervoor worden uw zakelijke contactgegevens gebruikt.

Artikel 11 Administratie
11.1 De (elektronische) administratie, die via de Webshop ontstaat, wordt tussen partijen en tussen Gebruiker en de Best Deal-leverancier geacht bindend bewijs te zijn, behoudens tegenbewijs. Gebruiker is verantwoordelijk voor het ten behoeve van zijn eigen administratie documenteren van de Transacties, die hij via Best Deal verricht, bijvoorbeeld door afdrukken te maken.
Artikel 6. Betaling Transacties
6.1 De Best Deal-leverancier heeft al haar vorderingen uit de overeenkomst met Gebruiker overgedragen aan een nader te noemen factoringmaatschappij, dan wel Best Deal BV. In het geval de Best Deal-leverancier de vordering heeft overgedragen aan Best Deal BV, heeft Best Deal BV de vordering op haar beurt overgedragen aan dezelfde factoringmaatschappij.
6.2 Betaling van facturen betreffende de Transacties dient in alle gevallen te geschieden aan deze factoringmaatschappij.
6.3 Gebruiker ontvangt de facturen, met betrekking tot offline-Transacties rechtstreeks van de Best Deal-leverancier. De Gebruiker ontvangt de facturen met betrekking tot Transacties via de Webshop van Best Deal BV. De Best Deal-leverancier heeft Best Deal hiertoe gemachtigd. Facturen kunnen ook elektronisch worden verzonden. Op de factuur wordt vermeld aan welke factoringmaatschappij de vordering is overgedragen, op welk bankrekeningnummer de betaling dient te geschieden en welke betalingstermijn van toepassing is.
6.4 De Gebruiker ontvangt naast de factuur tevens een bericht van de factoringmaatschappij dat de vordering aan haar is overgedragen, alsmede op welke betaalrekening het te betalen bedrag dient te worden betaald. Bij betaling dient de Gebruiker het leveranciersnummer, het klantdebiteurnummer en het factuurnummer aan te geven.
6.5 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 Gebruiker staat ervoor in dat de Transacties die hij via Best Deal verricht niet in strijd zijn met het Europese aanbestedingsrecht of met andere nationale of internationale aanbestedingsverplichtingen. Gebruiker vrijwaart Best Deal dienaangaande.
12.2 Best Deal heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging zal uiterlijk vier maanden voor het einde van het kalenderjaar aan Gebruiker worden medegedeeld.
12.3 Algemene of bijzondere voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op de Overeenkomst en de totstandkoming van de Overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland.
13.3 Alle kosten door de opdrachtnemer gemaakt ter uitoefening en behoud van zijn rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Speciale bestellingen
14.1 Op het moment dat een artikel niet binnen het basis assortiment valt dan valt dit onder de noemer "speciale bestelling".
14.2 Speciale bestellingen worden apart voor u besteld en kunnen niet retour tenzij van te voren anders overeengekomen.
14.3 Speciale bestellingen worden apart voor u besteld en kunnen na bestelbevestiging niet meer geannuleerd worden tenzij van te voren anders overeengekomen.
Artikel 15. Algemene voorwaarden Dienstverlening B.V. - 25 mei 2018(FR003)
15.1 Voor deze diensten zijn de volgende voorwaarde van toepassing,klik hier om in te zien.